Udržateľnosť

Sme si plne vedomí našej zodpovednosti a dopadu našich činností na životné prostredie a komunity, v ktorých pôsobíme.

Digitálnym uchovávaním kultúrneho dedičstva a iných cenných informácií vytvára Piql hodnotu aj pre vzdialenú budúcnosť a pomáha organizáciám robiť to isté.

Naše zásady

Tvoríme udržateľnú technológiu

Unikátne riešenie spoločnosti Piql pre dlhodobé ukladanie údajov je celosvetovo známe ako zelené dátové riešenie. Znamená to, že akonáhle sú informácie uložené, ostanú uloženými natrvalo. Iné riešenia digitálneho uchovávania si každých pár rokov vyžadujú migráciu na nové technológie, čo vedie k podstatne vyššej spotrebe energie a tvorbe odpadu.
piqlFilm si môžete bezpečne uložiť aj v Arktickom svetovom archíve (AWA), kde prírodné klimatické podmienky umožňujú skladovanie bez spotreby elektrickej energie. Hlavným cieľom pri vývoji technológie piqlFilm bolo vytvoriť niečo trvácne, čo nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a dokáže uchovať cenné informácie do budúcnosti. Po dosiahnutí tohto cieľa pokračujeme v zdokonaľovaní a vývoji doplnkových technológií s rovnakým zameraním. Naša najnovšia čítačka piqlReader získala za svoj dizajn cenu DOGA, ktorá zohľadňuje spoločenskú, environmentálnu a ekonomickú hodnotu.

Inovujeme a vylepšujeme naše technológie a služby​

Nikdy neprestaneme inovovať a zdokonaľovať naše produkty a služby tak, aby vyhovovali či už existujúcim alebo budúcim potrebám. V súčasnosti sa venujeme množstvu výskumných a vývojových projektov na zvýšenie kapacity a životnosti našich produktov s jasným cieľom znížiť spotrebu.

MINIMALIZÁCIA ODPADU

Piql sa okrem recyklácie snaží o minimalizáciu odpadu aj preto, že pri vývoji filmu sa v minulosti produkoval toxický odpad.
Technológia Piql využíva moderný procesor, ktorý dopĺňa chemikálie automaticky a minimalizuje tak nakladanie s nebezpečným odpadom. Použité chemikálie alebo látky na konci svojej životnosti vyžadujú nakladanie s nebezpečným odpadom (to je však činnosť mimo našej bežnej prevádzky) Už tradične si fotografický proces vyžaduje spotrebu množstva vody. My v Piql sa snažíme udržať spotrebu vody na najnižšej možnej úrovni. Zároveň spätne zachytávame až 95% striebra z procesu vyvolávania a pomáhame tak dvakrát - odstraňujeme z odpadovej vody ťažký kov a vyťažené striebro je zároveň možné opätovne použiť. Pravidelne monitorujeme odpadovú vodu, aby sme spĺňali všetky nariadenia. Magistrát v našom sídle, v Drammen, nám povolil vypúšťať takto upravenú vodu do mestskej kanalizácie. ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE MATERIÁLOV Spoločnosť Piql spolupracuje s veľmi malým počtom výrobcov filmov. Náš cieľ je vytvárať kvalitu, zvýšiť výkon a znížiť dopad na životné prostredie.

ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE MATERIÁLOV

Spoločnosť Piql spolupracuje s veľmi malým počtom výrobcov filmov. Náš cieľ je vytvárať kvalitu, zvýšiť výkon a znížiť dopad na životné prostredie.

OPÄTOVNÉ VYUŽITIE A RECYKLÁCIA

Všade, kde je to možné, Piql minimalizuje pri vývoji a poskytovaní produktov a služieb množstvo použitých materiálov a v čo najväčšej možnej miere ich recykluje.
Recyklujeme všetko, čo je možné, od potravinových obalov až po diely a výrobky (napríklad nepoužiteľný film, rekuperujeme striebro vymyté pri vyvolávacích procesoch a aj v našej kancelárii platia prísne pravidlá recyklácie).

MINIMALIZUJEME DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chceme mať čo najmenší vplyv na životné prostredie, preto sme prijali opatrenia na zníženie spotreby energie v našich kanceláriách inštaláciou účinnejších spotrebičov. Využívame programovateľný termostat na zníženie spotreby energie a ak je kancelária prázdna, nepoužívané zariadenia sú automaticky odpojené od elektrickej siete.
Vyhýbame sa zbytočnému cestovaniu využívame videokonferencie a cestujeme verejnou dopravou, kedykoľvek je to možné.

Férovosť a spoľahlivosť

Vážime si rozmanitosť a máme nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme korupcie a tajným províziám. Spojili sme sa s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, ktorí zdieľajú náš postoj k etickým zásadám a hodnotám.
Všetci naši zástupcovia rešpektujú zainteresované strany, klientov i partnerov a pristupujú k nim s úctou a bez ohľadu na podobnosti alebo rozdiely. O každom nábore nových zamestnancov rozhodujeme výlučne na základe ich schopností. Spoločnosť Piql nepodporuje diskrimináciu v žiadnej podobe.

Náš príspevok k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľnosti

OSN vypracovala rámec, v ktorom môže každý jednotlivec, podnik a vláda priamo prispieť k globálnej udržateľnosti. Piql sa zaviazal splniť všetkých 17 cieľov, najväčší vplyv však máme pri cieľoch č. 9, 12, 13 a 16.

Piql pomáha vybudovať silnú infraštruktúru pre bezpečné a dlhodobé ukladanie údajov v prospech všetkých národov, organizácií, spoločností a jednotlivcov. Piql neustále prispieva k inováciám v oblasti digitálnej archivácie a dlhodobého uchovávania dát a v súčasnosti je zapojený do mnohých významných výskumných a vývojových projektov, ako aj dvoch komerčných konceptov, ktoré sa aktívne usilujú o inovácie smerujúce k udržateľnej budúcnosti. Veríme, že technologický pokrok v oblasti predĺženia životnosti dát, ich ukladania a digitálneho uchovávania môže mať obrovský dosah na spôsob, akým svet v súčasnosti spravuje informácie. Inovácie v týchto oblastiach môžu zlepšiť energetickú účinnosť, elektronický odpad, stratu údajov a prístup k autentickým informáciám. Globálny obchodný model nám umožňuje zdieľať naše inovácie s miestnymi organizáciami po celom svete, školiť ich, učiť stať sa úspešnými a podporovať ich procesy predaja pre inkluzívny prístup k podnikaniu.

V Piql sa neustále zameriavame na to, aby sme minimalizovali našu spotrebu a jej dopad. Prijali sme opatrenia, ako je analýza životného cyklu, aby sme pochopili našu súčasnú environmentálnu stopu a našli príležitosti na zlepšenie. Médiá na ukladanie dát vo všeobecnosti vytvárajú značné množstvo odpadu, keďže sa pri migrácii dát každých pár rokov vyraďujú z prevádzky. Následkom potreby dlhodobého ukladania dát tak môže byť vytváranie množstva špeciálneho a škodlivého odpadu. Spoločnosť Piql ponúka alternatívnu technológiu, ktorá opakovanú migráciu nevyžaduje a je navrhnutá tak, aby vydržala po celé stáročia. Na spracovanie piqlFilmu používame moderné chemické procesy, čím znižujeme produkciu škodlivého odpadu. Aby sme súčasný dopad zredukovali ešte viac, neustále intenzívne pracujeme na zvýšení dátovej kapacity piqlFilmu. Chceme zabezpečiť vývoj zodpovednej technológie, preto si našich dodávateľov starostlivo vyberáme.

Dátové centrá sú hlavnými spotrebiteľmi elektrickej energie. Migrácia a ukladanie digitálnych údajov tvoria približne 2% celkovej spotreby elektrickej energie na svete. PiqlFilm je trvalé pamäťové médium, ktoré na rozdiel od iných úložných médií (pevné disky, magnetické pásky atď.,) nepotrebuje na svoju prevádzku elektrickú energiu. Pri perspektíve 500 a viac rokov to predstavuje významné úspory energie. Analýza životného cyklu (LCA) uskutočnená Univerzitou Chulalongkorn v thajskom Bangkoku porovnala uloženie 1 TB dát na piqlFilm s 1 TB dát na pevnom disku počas obdobia 500 rokov. Štúdia zistila, že potenciál dopadu na globálne otepľovanie (GWP) použitím pevných diskov je 38-krát vyšší ako pri piqlFilm. V praxi to znamená, že úložisko Piql je „zelenšie“ ako úložisko pevného disku už po 1,5 roku. Spoločnosť Piql neustále pracuje na zdokonaľovaní svojej technológie, zvýšení dátovej kapacity (aby bolo možné do každého políčka filmu uložiť viac údajov) a životnosti filmu.

Dáta uložené na piqlFilm nie je možné meniť ani prepisovať, čím dokážeme zabrániť manipulácii, modifikácii alebo ich vymazaniu na rozdiel od dát na pevnom disku či magnetickej páske. Tento fakt pomáha zabezpečiť právnu ochranu organizácií a jednotlivcov a predchádza korupcii a kriminalite (napr. v prípade podvodov). Piql si cení rozmanitosť a má nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme korupcie. Spolupracujeme iba s rovnako zmýšľajúcimi organizáciami, ktoré zdieľajú rovnaké etické názory a hodnoty. Piql považuje rozmanitosť za prínos a ľudia sú u nás vítaní bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, vek, náboženstvo alebo fyzické dispozície či akýkoľvek iný aspekt rozmanitosti. Všetci zamestnanci a partneri Piql rešpektujú zainteresované strany, klientov a partnerov a pristupujú k nim s úctou a bez ohľadu na podobnosti alebo rozdiely. Piql prijíma a pracuje s ľuďmi výlučne na základe ich schopností a zručností. Neprijímame a nepodporujeme diskrimináciu pri prijímaní do zamestnania, odbornej príprave, propagácii, ukončení alebo odchode do dôchodku na základe pohlavia, veku, etnického a národného pôvodu, kasty, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti alebo členstva v odboroch (Etický kódex spoločnosti Piql).

Piql pomáha vybudovať silnú infraštruktúru pre bezpečné a dlhodobé ukladanie údajov v prospech všetkých národov, organizácií, spoločností a jednotlivcov. Piql neustále prispieva k inováciám v oblasti digitálnej archivácie a dlhodobého uchovávania dát a v súčasnosti je zapojený do mnohých významných výskumných a vývojových projektov, ako aj dvoch komerčných konceptov, ktoré sa aktívne usilujú o inovácie smerujúce k udržateľnej budúcnosti. Veríme, že technologický pokrok v oblasti predĺženia životnosti dát, ich ukladania a digitálneho uchovávania môže mať obrovský dosah na spôsob, akým svet v súčasnosti spravuje informácie. Inovácie v týchto oblastiach môžu zlepšiť energetickú účinnosť, elektronický odpad, stratu údajov a prístup k autentickým informáciám. Globálny obchodný model nám umožňuje zdieľať naše inovácie s miestnymi organizáciami po celom svete, školiť ich, učiť stať sa úspešnými a podporovať ich procesy predaja pre inkluzívny prístup k podnikaniu.
Dátové centrá sú hlavnými spotrebiteľmi elektrickej energie. Migrácia a ukladanie digitálnych údajov tvoria približne 2% celkovej spotreby elektrickej energie na svete. PiqlFilm je trvalé pamäťové médium, ktoré na rozdiel od iných úložných médií (pevné disky, magnetické pásky atď.,) nepotrebuje na svoju prevádzku elektrickú energiu. Pri perspektíve 500 a viac rokov to predstavuje významné úspory energie. Analýza životného cyklu (LCA) uskutočnená Univerzitou Chulalongkorn v thajskom Bangkoku porovnala uloženie 1 TB dát na piqlFilm s 1 TB dát na pevnom disku počas obdobia 500 rokov. Štúdia zistila, že potenciál dopadu na globálne otepľovanie (GWP) použitím pevných diskov je 38-krát vyšší ako pri piqlFilm. V praxi to znamená, že úložisko Piql je „zelenšie“ ako úložisko pevného disku už po 1,5 roku. Spoločnosť Piql neustále pracuje na zdokonaľovaní svojej technológie, zvýšení dátovej kapacity (aby bolo možné do každého políčka filmu uložiť viac údajov) a životnosti filmu.
V Piql sa neustále zameriavame na to, aby sme minimalizovali našu spotrebu a jej dopad. Prijali sme opatrenia, ako je analýza životného cyklu, aby sme pochopili našu súčasnú environmentálnu stopu a našli príležitosti na zlepšenie. Médiá na ukladanie dát vo všeobecnosti vytvárajú značné množstvo odpadu, keďže sa pri migrácii dát každých pár rokov vyraďujú z prevádzky. Následkom potreby dlhodobého ukladania dát tak môže byť vytváranie množstva špeciálneho a škodlivého odpadu. Spoločnosť Piql ponúka alternatívnu technológiu, ktorá opakovanú migráciu nevyžaduje a je navrhnutá tak, aby vydržala po celé stáročia. Na spracovanie piqlFilmu používame moderné chemické procesy, čím znižujeme produkciu škodlivého odpadu. Aby sme súčasný dopad zredukovali ešte viac, neustále intenzívne pracujeme na zvýšení dátovej kapacity piqlFilmu. Chceme zabezpečiť vývoj zodpovednej technológie, preto si našich dodávateľov starostlivo vyberáme.
Dáta uložené na piqlFilm nie je možné meniť ani prepisovať, čím dokážeme zabrániť manipulácii, modifikácii alebo ich vymazaniu na rozdiel od dát na pevnom disku či magnetickej páske. Tento fakt pomáha zabezpečiť právnu ochranu organizácií a jednotlivcov a predchádza korupcii a kriminalite (napr. v prípade podvodov). Piql si cení rozmanitosť a má nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme korupcie. Spolupracujeme iba s rovnako zmýšľajúcimi organizáciami, ktoré zdieľajú rovnaké etické názory a hodnoty. Piql považuje rozmanitosť za prínos a ľudia sú u nás vítaní bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, vek, náboženstvo alebo fyzické dispozície či akýkoľvek iný aspekt rozmanitosti. Všetci zamestnanci a partneri Piql rešpektujú zainteresované strany, klientov a partnerov a pristupujú k nim s úctou a bez ohľadu na podobnosti alebo rozdiely. Piql prijíma a pracuje s ľuďmi výlučne na základe ich schopností a zručností. Neprijímame a nepodporujeme diskrimináciu pri prijímaní do zamestnania, odbornej príprave, propagácii, ukončení alebo odchode do dôchodku na základe pohlavia, veku, etnického a národného pôvodu, kasty, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti alebo členstva v odboroch (Etický kódex spoločnosti Piql).
Partnerská sieť Piql je k dispozícii v 26 krajinách po celom svete. Táto globálna spolupráca je podstatou všetkého, čo Piql vytvára. Prostredníctvom partnerstiev preberá Piql väčšiu zodpovednosť za neustále zlepšovanie kvality a prístupu k našej udržateľnej technológii a inováciám v globálnom rozmere. Pre dosiahnutie tohto cieľa systematicky pokračujeme v rozvoji existujúcich a vytváraní nových partnerstiev.
Piql sa tiež zameriava na rozvoj ekologického myslenia a zavádzania ekologických postupov. Aj keď hľadáme rovnako zmýšľajúcich partnerov, naším cieľom je kontinuálne ekologicky vzdelávať a ovplyvňovať všetkých našich ľudí. Ďalej rozvíjame konkrétne partnerstvá, ktoré pozitívne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Dúfame, že spoločnou prácou zlepšíme náš celkový prínos k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Jednou vetou

Spoločnosť Piql pokračuje v hľadaní ekologickejších riešení a pracuje s konkrétnym plánom udržateľnosti a šetrnosti k životnému prostrediu.